Zakres usług prawnych


Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:

- prawa cywilnego:
a) wszelkie umowy cywilno - prawne
b) prawo spadkowe
c) własność i współwłasność
d) umowy o roboty budowlane
e) odszkodowania (w tym komunikacyjne)

- prawa gospodarczego:
a) zakładanie spółek
b) przekształcanie spółek
c) sprawy rejestrowe
d) dochodzenie należności handlowych
e) projekty uchwał wspólników i innych organów
f) dochodzenie należności w przypadku niewypłacalności spółek
 
- prawa upadłościowego:
a) wnioski o ogłoszenie upadłości
b) zgłoszenia wierzytelności
c) obsługa syndyków
d) negocjacje z wierzycielami
 
- prawa bankowego:
a) prawo wekslowe
b) umowy kredytu i pożyczek
c) zabezpieczenia kredytów
 
- prawa mieszkaniowego:
a) najem lokali
b) prawo spółdzielcze
c) odrębna własność lokali
 
- prawa pracy:
a) umowy o pracę i z nimi związane
b) regulaminy pracy i inne akty wewnętrzne
c) kontrakty menedżerskie
 
Obsługę prawną zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, przedsiębiorców i osób prywatnych, prowadzimy poprzez:
  • porady prawne
  • sporządzanie pisemnych opinii prawnych
  • sporządzanie projektów umów i ich analiza
  • sporządzanie pism procesowych w każdym stadium postępowania sądowego
  • reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych
  • pomoc prawna w negocjacjach handlowych
  • mediacja w sprawach gospodarczych
  • sporządzanie projektów różnego rodzaju uchwał prawa handlowego
  • windykację należności
Obsługa prawna prowadzona jest zarówno w formie stałej umowy, jak i pojedynczych zleceń.